Polityka Prywatności


Administratorem danych osobowych wprowadzanych bezpośrednio przez użytkowników tej strony internetowej jest Indesit Company SpA z siedzibą w Fabriano (Ancona), ul. Aristide Merloni, 47, 60044, w osobie jej tymczasowego dyrektora generalnego. Podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych jest Komitet Prywatności Indesit Company SpA (zwany dalej "Komitetem Prywatności"), który mieści się w siedzibie głównej Spółki.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem strony internetowej Indesit Company SpA jest dokonywane w biurze wyżej wymienionego Podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych osobowych wyłącznie przez wykwalifikowany personel wyznaczony do czynności tego rodzaju w ramach struktur organizacyjnych Podmiotu lub sporadycznie przez osoby wykonujące prace serwisowe i konserwatorskie. Żadne dane osobowe wynikające z świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim ani publicznie z wyjątkiem danych osobowych użytkowników, którzy złożyli wniosek o przesłanie im materiałów informacyjnych oraz użytkowników, którzy subskrybują biuletyn; dane osobowe takich użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez nich żądanych.

Metody przetwarzania danych osobowych

Prawa stron, których dane osobowe dotyczą

Strony, których dane osobowe dotyczą, mają prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie, czy takie dane istnieją, poznać ich zawartość i pochodzenie, sprawdzić ich poprawność, zażądać aktualizacji lub korekty tych danych (art. 7 włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003). Na podstawie wskazanego przepisu, strony mają prawo zażądać usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, oraz w każdym przypadku do przeciwstawienia się, w przypadku istnienia uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu danych osobowych. Takie wnioski należy kierować wyłącznie do Komitetu Prywatności na adres poczty elektronicznej: comitato.privacy@indesit.com.

Informacja ta, opublikowany na stronie http://www.indesitcompany.com podlega okresowej aktualizacji i/lub zmianom wymaganych przez prawo.